Bezorgd wanneer het uitkomt
Dezelfde dag bezorgd in Harderwijk

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop

Reparatievoorwaarden

Storing

1) Er wordt bij een reparatie uitgegaan van de storing die de klant doorgeeft. Andere defecten zullen ter plekke gemeld en besproken worden.

Prijs

2) De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, de voorrijkosten, de ophaal- en retourkosten, de onderzoekskosten, de kosten van de gebruikte materialen, de verzend- en administratiekosten en de kosten gemaakt door derden.

Interdio is niet verantwoordelijk voor (lange) wachttijden op bestelde onderdelen. Beslist een klant niet langer te kunnen wachten worden gemaakte kosten niet terug betaald.

Onderzoekskosten

3) Interdio berekent onderzoekskosten voor alle reparaties buiten garantie en tevens voor alle reparatie binnen garantie welke niet door de leverancier vergoed worden. Dit betreft gebruikersfouten, softwareproblemen of het niet constateren van de opgegeven klacht.

Stoppen of doorgaan

4) Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan de kostenraming, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. Wanneer de servicebon geen kostenraming vermeldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die prijs wil laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant.

5) De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening en betaalt dan de onderzoekskosten.

Garantie

6) Interdio geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van vier weken op de reparatie. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water- of vochtschade, wordt geen garantie gegeven.

7) Wanneer binnen vier weken de klachten genoemd in artikel 1 terugkeren, doet Interdio een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie;

  • Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.
  • Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorberekend.
  • Het hiervoor bepaalde in dit artikel is niet van toepassing voor zover de klant aanspraak kan maken op ontbinding van de overeenkomst ingeval van een ernstige tekortkoming bij een eerdere reparatie.
  • Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.

Niet afgehaalde producten

8) Indien na twee achtereenvolgende (schriftelijke) mededelingen van Interdio aan de klant dat het product gereed is, de klant gedurende een periode van vier weken heeft nagelaten het product op te halen, is Interdio bevoegd het product te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen.

Aansprakelijkheid

9) Voor elke door Interdio aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Interdio kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Interdio is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten tot maximaal het declaratiebedrag.

Bij bestaande beschadigingen (keuken of apparatuur) zal de klant hierop gewezen worden en/of zal er door beide partijen een verklaring ondertekend worden dat de monteur van Interdio hiervoor niet aansprakelijk gesteld kan worden.

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop